حرکت زیبای حزب انسان-دوست Socialistisk Folkeparti :

خانم Pia Olsen Dyhr رهبر Socialistisk Folkeparti بیان کرده اند که با طرح Udrejsecenter Lindholm (ایجاد پایگاهی در جزیره دورافتاده Lindholm برای دیپورت پناهجویانی که جواب منفی گرفته اند) به مقابله خواهد پرداخت.

این جزیره بسیار دور افتاده بوده و خانم استویبرگ از Venstre به همراهی Dansk Folkeparti (علی الخصوص مارتین هنریکسن) خواهان ایجاد پایگاهی در این جزیره بودند تا پناهجویانی که جواب منفی گرفته اند در آنجا نگهداری شوند.

چه زیباست این لحظات که Venstre و Dansk Folkeparti دیگر بر مسند قدرت نیستند تا این حرکات و تصمیمات بیرحمانه را پایه گذاری و اجرا کنند. اگر پناهجویی جواب منفی گرفت چرا باید با او چنین رفتاری کرد؟ چرا باید در یک جزیره نگاهداری شوند؟؟ امیدواریم هرگز Venstre و Dansk Folkeparti در دانمارک قدرت نگیرند تا دیگر شاهد چنین تصمیمات ترسناکی نباشیم. Martin Henriksen حتی رای کافی برای ورود به مجلس نیاورد و خانم Støjberg علی رغم راهیابی به مجلس، دیگر نمیتواند وزیر باشد.

بهمن


لینک خبر: https://www.information.dk/telegram/2019/06/sf-udrejsecenter-lindholm-skrottet?fstln

عضویت در کانال تلگرام ایرانوردیک
صفحه فیس بوک ایرانوردیک

Leave a Reply