آموزش زبان دانمارکی در سه سطح DU2 ، DU1 و DU3 و یه صورت کاملا مجزا بر اساس سوابق تحصیلی و سطح زبان انگلیسی انجام می گردد. افراد با تحصیلات دانشگاهی و سطح زبان انگلیسی متوسط معمولا در سطح DU3 تحصیل خواهند کرد.

تعداد ماههای تقریبی تحصیل در هر مدول در جدول زیر نشان داده شده است