Photo by Gonzalo Pineda Zuniga

دسترسی های سریع

آزمون شهروندی برای گذرنامه دانمارکی- مطالب و نمونه آزمونها آزمون شهروندی فعال- مطالب و نمونه آزمونها نمونه سوالات آزمون زبان

ویزای دیدار خانواده اظهار نامه مالیاتی در سایت skat پرتال رسمی اداره مهاجرت دانمارک borger.dk

اخبار روز به زبان دانمارکی ساده jobindex.dk

نرخ فروش ارز در ایران