شما درخواستی را به SIRI ارسال کرده اید و در صورتی که منتظر پاسخ خود هستید، و تا زمان دریافت جواب نیاز به اقامت قانونی  دارید.

یا

شما در حال حاضر مجوز اقامت دارید اما کارت اقامت به هر دلیلی ندارید.

در این موارد اگر مجبور به ترک دانمارک هستید جهت ورود مجدد به دانمارک نیاز به درخواست ویزای ورود مجدد Re-entry permit حداکثر به مدت 90 روز که به صورت یک برچسب ویزا در گذرنامه شما صادر میگردد خواهید داشت.

اپلای برای ویزای ورود مجدد Re-entry permit