FVU یا Forberedende Voksenundervisning دوره رایگان زبان دانمارکی میباشد که به تقویت بیشتر مهارتهای نوشتن و خواندن کمک میکند. قبولی در مرحله چهارم خواندن FVU-reading level 4 میتواند به جای آزمون pd3 برای دریافت اقامت دائم ارزیابی گردد. نمونه ای از چگونگی آزمونهای سطح 1 تا 4 دوره FVU در زیر آمده است.

FVU Læsning Trin 1

FVU Læsning Trin 2

FVU Læsning Trin 3

FVU Læsning Trin 4