تمام اطلاعات مربوط به تمدید اقامت کاری در این لینک در سایت اداره مهاجرت دانمارک قابل مشاهده است.

به طور کلی شما می توانید از سه ماه مانده به اتمام زمان اقامت خود تا روزی که اقامتتان باطل می شود برای تمدید اقامت درخواست کنید. اگر حتی یک روز هم بگذرد، شما به صورت غیرقانونی در دانمارک بوده اید و با درخواست تمدید شما موافقت نمی شود.

باید توجه داشت که دوره شش ماهه ای که برای جستجوی کار دارید به عنوان زمان ابطال اقامت حساب نکنید. فرض کنید شما اقامت کاری چهار ساله تا آخر دسامبر 2020 دارید و شش ماه هم برای جستجوی کار تا ماه ژوئن 2021 فرصت دارید. شما باید تا سه ماه قبل از دسامبر 2020 برای تمدید درخواست کنید.

اگر با روش حداقل درآمد یا پوزیتیولیست اقامت گرفته اید، برای تمدید لازم نیست که در آن زمان کار شما همچنان شرایط حداقل درآمد یا پوزیتیو لیست را داشته باشد. اگر شما همچنان در همان کار قبلی باشید می توانید اقامت خود را تمدید کنید.