در پایین این مطلب می توانید لینک صفحات مربوط به آزمون نوشتاری، درک مطلب و شفاهی را ببینید که شامل نمونه سوالهای سالهای قبل نیز می باشد.

آزمون زبان سطح 3 سالی دو بار در ماههای مای و نوامبر برای سه مهارت اصلی مکالمه، خواندن و نوشتن برگزار میشود. سیستم نمره دهی آزمون اصطلاحا هفت نمره ای میباشد که از ۳- تا ۱۲ درجه بندی میشود. میانگین نمره ۲ در کل آزمون به منزله قبولی در آزمون میباشد. ارزش آزمون نوشتاری و خواندن در محاسبه میانگین، ۱ و ارزش مکالمه ۲ میباشد. نمونه محاسبه میانگین در زیر آمده است.

خواندن 4 / نوشتن 0 / مکالمه 7

میانگین میشود  4،5=4/(7+7+0+4)

موضوعات مختلف آزمونها از سال 2004 تا 2017