تمدید Positive List نیمه اول 2020 در نیمه دوم امسال

SIRI همچنان از Positive List اعلام شده در نیمه اول سال 2020 برای نیمه دوم امسال استفاده خواهد کرد.

این لیست که به “Positive List برای افراد با تحصیلات عالی” تغییر نام داده است با 44 عنوان شغلی فعلی تا 31 دسامبر 2020 قابل اجرا است. این عناوین شغلی به شرح زیر میباشند.

Administrative and commercial managers
121320: Head of division
Requirement: At least three years education at bachelor level

121990: Administrative services manager
Requirement: At least three years education at bachelor level

122100: Key account manager
Requirement: At least three years education at bachelor level

122100: Sales manager
Requirement: At least three years education at bachelor level

122300: Research and development Manager
Requirement: At least three years education at bachelor level

Production and specialised services managers
134400: General manager, institution
Requirement: At least three years education at bachelor level

134500: Deputy principal
Requirement: At least three years education at bachelor level

Hospitality, retail and other services managers
141200: Restaurant manager
Requirement: At least three years education at bachelor level

142010: Store manager
Requirement: At least three years education at bachelor level

Natural Science and engineering
213200: Farming adviser
Requirement: At least three years education at bachelor level

214100: Mechanical engineer
Requirement: Professional Bachelor’s degree or Master’s degree

214200: Civil engineer
Requirement: Professional Bachelor’s degree or Master’s degree

214300: Energy engineer
Requirement: Professional Bachelor’s degree or Master’s degree

214400: Marine engineer
Requirement: Professional Bachelor’s degree or Master’s degree

216100: Architect
Requirement: Master’s degree

216300: Industrial Designer
Requirement: Master’s degree

Healthcare
221100: Medical doctor
Requirement: Master’s degree + Danish authorisation*

221100: Hospital Doctor
Requirement: Master’s degree + Danish authorization*

221200: Chief physician
Requirement: Master’s degree + Danish authorisation*

221200: Medical consultant
Requirement: Master’s degree + Danish authorisation*

222110: Nurse
Requirement: Professional Bachelor’s degree + Danish authorisation*

222120: Anesthetic nurse
Requirement: Professional Bachelor’s degree + 1½ years’ continuing education + Danish authorisation*

222130: Health and wellness counsellor
Requirement: Professional Bachelor’s degree + 1½ years’ continuing education + Danish authorization*

226100: Dentist
Requirement: Master’s degree + Danish authorisation*

226930: Chiropractor
Requirement: Master’s degree + official recognition*

226990: Orthopedic Engineer
Requirement: Master’s degree + Danish authorization*

Teaching and educational work
234300: Child care worker
Requirement: Professional Bachelor’s degree

235200: Hearing aid consultant
Requirement: Professional bachelor’s degree

235790: Social education worker
Requirement: Professional Bachelor’s degree

235790: Assistant pre-school teacher
Requirement: Professional bachelor’s degree

Economics, administration and sales
241100: Auditor
Requirement: Master’s degree

241100: Accounting controller
Requirement: At least three years education at bachelor level

242400: HR Consultant
Requirement: Master’s degree

Information and communication technology
251210: IT consultant
Requirement: At least three years IT education at bachelor level

251220: Programmer and system developer
Requirement: At least three years IT education at bachelor level

251300: Web developer
Requirement: Professional bachelor’s degree

Law, social science and culture
261120: Assistant attorney
Requirement: Danish legal master’s degree or graduate degree equivalently assessed by the Ministry of Education and Research*

263100: Civil Economist
Requirement: Master’s degree

264200: Journalist
Requirement: Professional Bachelor’s degree

265200: Music therapist
Requirement: At least three years education at bachelor level

265200: Organist, cantor
Requirement: At least three years education at bachelor level

Technicians and assistants in healthcare
321100: Radiographer
Requirement: Professional Bachelor’s degree + Danish authorization*

321210: Medical laboratory technician
Requirement: Professional Bachelor’s degree + Danish authorization*

325120: Dental hygienist
Requirement: Professional Bachelor’s degree + Danish authorization*

مرجع Nyidanmark

عضویت در کانال تلگرام ایرانوردیک

صفحه فیس بوک ایرانوردیک

Leave a Reply