کارگاه رایگان انگلیسی پیشرفته در کپنهاگ World Class Speaker

کارگاه رایگان دو ساعته انگلیسی پیشرفته شامل استراتژی های ساخت و ارائه یک گزارش، ارتباط با مخاطبان، زبان بدن و تأثیر گذاری بر شنوندگان در تاریخ ۴ اکتبر در کپنهاگ برگزار خواهد شد. توضیحات و لینک ثبت نام در زیر.

http://worldclassspeakerseminar.com/northerneurope

Leave a Reply