تاثیر تصویب احتمالی قانون جدید حقوق بیکاری بر روی خارجیهای مقیم دانمارک

همانطور که از ماهها پیش در جریان بودید، دولت دانمارک طرحی را پیشنهاد داده که به موجب آن حقوق بیکاری تنها به افرادی داده شود که حداقل 7 سال از  8 سال اخیر در دانمارک اقامت داشته اند. این طرح دانمارکیهایی که برای مدتی در خارج از دانمارک یا اتحادیه اروپا بوده اند را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. پیش بینی می شود که این طرح به زودی در اکتبر 2018 تصویب شود، اما ممکن است برخی از جزئیات آن در هنگام تصویب نهایی دچار تغییر شود. برای اعمال کامل این طرح یک دوره گذار تعریف شده است، به این معنی که از اول سال 2019 این شرط اقامت حداقل 5 سال از 6 سال اخیر است، در سال 2020 به 6 سال از 7 سال اخیر می رسد  و در سال 2021 به شرایط کامل 7 سال از 8 سال اخیر افزایش پیدا می کند.

در پیشنهاد اولیه اینطور عنوان شده که افرادی که تاکنون عضو a-kasse بوده اند تحت تاثیر قرار نمی گیرند، اما اگر مجددا بیکار شوند، قانون جدید برای آنها اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر اگر این پیشنهاد به صورت کنونی تصویب شود، اگر فردی که در سال 2016 به دانمارک آمده در سال 2019 بیکار شود، می تواند از حقوق بیکاری استفاده کند، اما وقتی مجددا کار پیدا کرد ادامه عضویتش در a-kasse بی معنی خواهد بود، زیرا در صورت بیکاری مجدد از حقوقی برخوردار نیست.

ایرانوردیک سعی خواهد کرد اطلاعات به روزی در هنگام بررسی طرح در پارلمان دانمارک به شما ارائه دهد.

یکی از منابع خبری: https://www.ase.dk/nyheder/2018/nb_august_aa_nyt_opholdskrav

Leave a Reply