اولین بررسی لایحه تغییرات قانون حقوق بیکاری

روز 23 اکتبر 2018، لایحه پیشنهادی برای تغییر در قوانین حقوق بیکاری که شامل حقوق بیکاری مربوط به بیماری و زایمان هم هست (دوره ای که حقوق آن توسط کارفرما پرداخت نمی شود) بررسی شد. در این لایحه شرط حداقل اقامت برای دریافت حقوق بیکاری پیشنهاد شده است. بر اساس ملحقات این لایحه مشخص شده است که تمامی شرکتهای اکسه و تقریبا تمامی سازمانهایی که از آنها نظر خواسته شده با این طرح مخالفت کرده اند.

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L13/bilag/1/1947020.pdf

اما به نظر می رسد با توجه به حمایت اکثریت مجلس بعلاوه سوشیال دمکراتها این طرح در نهایت تصویب خواهد شد. ایرانوردیک شروع به تنظیم نامه ای کرده که قبل از مهلت نهایی انجام تغییرات، اعتراض به محتوای لایحه پیشنهادی و یا حداقل پیشنهادهایی برای تغییراتی در آن ارائه شود. برنامه زمان بندی بررسی این لایحه در لینک زیر قابل مشاهده است.

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L13/bilag/3/1951484.pdf

عضویت در کانال تلگرام ایرانوردیک
صفحه فیس بوک ایرانوردیک

Leave a Reply