منبع مطالب این بخش، این صفحه در سایت اداره مهاجرت دانمارک است.

شما نباید در 4 سال منتهی به لحظه ای که اپلای می کنید و همینطور از لحظه اپلای تا زمان تصمیم گیری بر روی پرونده برخی از کمکهای دولتی را دریافت کرده باشید. اگر کمکهای اکتیو اجتماعی و کمکهای اینتگراسیون دریافت کرده باشید، پرونده شما رد می شود. وقتی میتوانید اپلای کنید که از دریافت آخرین کمک حداقل 4 سال گذشته باشد

اما برخی از کمکهای دولتی مانعی برای دریافت اقامت دائم نیست.

کمکهای دولتی زیر برای دریافت اقامت دائم مشکلی ایجاد نمی کنند:

 • کمک هزینه دانش آموزی و دانشجویی SU
 • حقوقی که برای بیکاری، بیماری یا زایمان داده می شود.
 • حقوق بازنشستگی
 • کمک هزینه مسکن
 • løntilskud

باید توجه داشت که کمکهای بالا مشکلی ایجاد نمی کنند، اما در محاسبه حقوق یا سابقه کاری لحاظ نمی شوند.

کمکهای دولتی زیر برای دریافت اقامت دائم مشکل ایجاد می کنند.

 • Integrationsydelse
 • Starthjælp
 • Kontanthjælp
 • Revalidering
 • Ressourceforløbsydelse
 • Uddannelseshjælp