منبع مطالب زیر این صفحه در سایت اداره مهاجرت دانمارک است.

در اینجا نکات کلیدی آورده شده است.

یکی از شروط دریافت اقامت دائم این است که هشت سال از اقامت شما گذشته باشد. با شرایطی می توان بعد از چهار سال اقامت نیز برای اقامت دائم درخواست داد.

زمان اقامت چگونه محاسبه می شود؟

اگر شما نخستین بار از بیرون از دانمارک درخواست اقامت داده اید، زمان اقامت شما از روزی حساب می شود که در شهرداری نام خود را ثبت کرده و CPR number گرفته اید.

اگر نخستین درخواست اقامت شما در دانمارک بوده، زمان اقامت شما از روزی محاسبه می شود که مدارک را تحویل داده اید.

اگر شما زمانی را در خارج از دانمارک صرف کنید، از کل زمان اقامت شما کسر می شود. البته اقامتهای کوتاه مدت که مثلا برای تعطیلات در خارج از دانمارک هستید مهم نیست.

اگر برای ماموریت از طرف شرکتهای دولتی و خصوصی اعزام شده اید، از زمان اقامت شما کم نمی کند. همینطور اعضای خانواده که به همراه شما به ماموریت کاری می آیند از این نظر دچار مشکل نخواهند شد. حداکثر زمان خروج شما در این حالت می تواند دو سال باشد. اگر ماموریت از طرف شرکت خصوصی باشد، تنها در صورتی زمان اقامت در خارج از دانمارک کسر نمی شود که شرکت 10 نفر استخدامی داشته باشد و از زمان تاسیس شرکت حداقل 12 ماه گذشته باشد.