منبع این مطلب، این صفحه در سایت اداره مهاجرت دانمارک است.

در بخش شرایط اقامت دائم خواندید که برای دریافت اقامت دائم، باید حداقل  دنسک 2 یا معادل آن را پاس کنید. اگر دنسک 3 یا معادل آن را پاس کنید یکی از شرایط تکمیلی اقامت دائم را هم برآورده کرده اید.

  • باید حداقل نمره 2 از امتحان Prøv i dansk 3 بیاورید
  • پاس کردن آزمون studieprøven، امتحان نهایی کلاس نهم و دهم، سطح 4 FVU، تحصیل در دانشگاه به زبان دانمارکی و موارد دیگری نیز معادل پاس کردن دنسک 3 محسوب می شوند.

فهرست کامل آزمونهای مورد قبول اداره مهاجرت دانمارک معادل دنسک 3

تصاویر زیر اسکرین شات از سایت اداره مهاجرت دانمارک در نسخه های انگلیسی و دانمارکی است. برای بزرگ کردن  کردن بر روی آن کلیک کنید.