تمام روشها و اطلاعات به روز در مورد مهاجرت به دانمارک در سایت New to Denmark موجود است و ما هم توصیه می کنیم این سایت را به عنوان منبع اطلاعاتی خود قرار دهید. تمام فرمها و نحوه اپلای کردن هم در  وبسایت مورد اشاره موجود است و پر کردن فرمها کار نسبتا آسانی است.

با اینحال برای اینکه دیدگاهی کلی به روشهای مهاجرت قانونی به دانمارک داشته باشید روشهای مهاجرت کاری و تحصیلی را در این سایت به صورت خلاصه برای شما آورده ایم و تمام لینکهای مرتبط هم ذکر شده است.