یکی از شرایط  تکمیلی برای دریافت اقامت دائم این است که درآمد شما در دو سال قبل از تصمیم گیری بر روی پرونده شما حداقل 280908 کرون دانمارک باشد. این مقدار برای سال 2018 است و هر ساله مقدار آن تغییر می یاید. درآمد اصلی یا A-indkomst، درآمدهای ثانویه یا B-indkomst، پولی که برای هزینه غذا و مسکن از طرف شرکت پرداخت شده، حق بازنشستگی و درآمدهایی که در خارج از دانمارک کسب کرده و به آن مالیات در دانمارک می خورد (درآمد مربوط به ماموریت کاری) همه می توانند بخشی از این درآمد باشند.