همه دانش آموزان در سراسر کشور در دوران تحصیل در امتحان هایی در رابطه با موضوعات مختلف شرکت می کنند. این امتحان ها به کلاس ها و موضوعاتی به شرح زیر تقسیم می شوند:
کلاس دوم: زبان دانمارکی/خواندن
کلاس سوم: ریاضیات
کلاس چهارم: زبان دانمارکی/خواندن
کلاس ششم: زبان دانمارکی/خواندن و ریاضیات
کلاس هفتم: انگلیسی
کلاس هشتم: زبان دانمارکی/خواندن، جفرافیا، زیست شناسی و فیزیک/ شیمی
همچنین یک امتحان داوطلبانه زبان دانمارکی به عنوان زبان دوم در کلاس های پنجم و هفتم وجود دارد.

دانش آموزان فقط در کلاس های هشتم، نهم و دهم با نمره ارزیابی میشوند. سیستم نمره دهی در دانمارک 7 نمره ای نامیده میشود که در آن بالاترین نمره 12 و پایین ترین -3 است.