سازمان بهداشت دانمارک در دفترچه ای که در سال 2016 منتشر کرده است، به زبانهای مختلف راهنمایی را برای خارجیها درباره بارداری و زایمان تهیه کرده است. در اینجا می توانید این راهنما را به زبان فارسی مطالعه کنید.

دانلود راهنمای بارداری و زایمان در دانمارک به زبان فارسی

منبع اطلاعات این صفحه:
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2016/~/media/70C960E480A944AE922C729AAB5E5F7A.ashx